Zamówienie

1) Zamówienia można składać osobiście, telefonicznie, listownie lub mailem. Zamówienie telefoniczne powinno być w ciągu 5 dni potwierdzone pisemnie (listownie lub mailem).
2) W zamówieniu klient określa odmiany, termin odbioru i sposób ukorzeniania sadzonek (sadzonki ukorzenione w kostkach torfowych lub w multiplatach). Jeśli Zamawiający nie określi sposobu ukorzeniania Sprzedający przygotowuje sadzonki ukorzenione w kostkach torfowych.
3) Minimalna ilość sadzonek ukorzenianych w multiplatach wynosi 100, a w kostkach torfowych 125 szt.
4) Sprzedający potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień z krótkim terminem realizacji możliwe jest odstąpienie od pisemnej formy potwierdzenia.
5) Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia. Dokonuje tego przelewem bankowym na konto Sprzedającego lub przekazem pocztowym na jego adres. W tytule wpłaty zamawiający wpisuje swoje imię i nazwisko.
6) Zmiany złożonego i potwierdzonego zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym i nie później niż 4 tygodnie przed planowanym odbiorem. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a Zamawiający może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru, nawet jeśli go nie odebrał.
7) W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji złożonego zamówienia, niezależnie od przyczyny rezygnacji, w okresie krótszym niż 4 (cztery) tygodnie od planowanej daty realizacji zamówienia, uiszczona przez Zamawiającego przedpłata podlega zatrzymaniu przez Sprzedającego bez żadnego ekwiwalentu na rzecz Zamawiającego. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji złożonego zamówienia, niezależnie od przyczyny rezygnacji, w okresie krótszym niż 6 (sześć), ale dłuższym niż 4 (cztery) tygodnie od planowanej daty realizacji zamówienia, uiszczona przez Zamawiającego przedpłata podlega zatrzymaniu przez Sprzedającego w zakresie 50 (pięćdziesięciu) % jej wartości, bez żadnego ekwiwalentu na rzecz Zamawiającego, a w pozostałym zakresie podlega zwrotowi.
8) Sprzedający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji potwierdzonego zamówienia:
– jeśli Zamawiający nie wpłacił przedpłaty,
– jeśli istnieje uzasadniona obawa, że Zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań płatniczych,
– w przypadku ekstremalnych warunków zewnętrznych niezależnych od Sprzedającego np. szczególnie niekorzystne warunki pogodowe, czy poważne awarie.

Reklamacje

1) Reklamacje dotyczące ilości i jakości roślin winny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 48 h po odbiorze sadzonek.
2) Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną. Podstawą reklamacji jest okazanie otrzymanych wraz z sadzonką etykiet identyfikacyjnych.
3) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie i dalszy wzrost zakupionych roślin, gdyż związane jest to z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedającego i nie podlegającymi jego kontroli.
4) Sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do wartości zakupionych sadzonek i tylko za uzasadnione, złożone w terminie reklamacje.
5) Odbiór sadzonek za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest decyzją Kupującego. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie przesyłki Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Ochrona licencyjna

1) Sadzonki odmian licencjonowanych mogą służyć wyłącznie do produkcji roślin handlowych tylko na terenie gospodarstwa Kupującego.
2) Kupujący jest zobowiązany do ich uprawy i sprzedaży wyłącznie pod podanymi przez Sprzedającego nazwami.
3) Kupujący nie ma prawa do ich rozmnażania.
4) Kupujący zezwala Sprzedającemu, lub przedstawicielowi hodowcy na przeprowadzenie wizytacji w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

Inne ustalenia

1) Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Sprzedającego lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zaistniałe w katalogu czy na stronie internetowej.
3) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 216/679 z dnia 27.04.2016r. informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Zakład Ogrodniczy Cichoń, Wieluń ul. Sieradzka 82A w celach marketingowych i realizacji umowy. Jednocześnie informujemy, że mają państwo prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia przetwarzanych danych.
4) Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugody sądem właściwym dla rozstrzygania wynikłych sporów będzie każdorazowo, właściwy rzeczowo, sąd siedziby Sprzedającego. Przyjęcie powyższych warunków sprzedaży kupujący potwierdza podpisem na zamówieniu lub specyfikacji.

Klauzura informacyjna

1) Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są:
– Zakład Ogrodniczy Marek Cichoń ul. Sieradzka 82A, 98-300 Wieluń NIP-832-148-69-09,
– Zakład Ogrodniczy Marcin Cichoń ul. Sieradzka 82A, 98-300 Wieluń NIP 832-148-68-84,
2) Można się z nami skontaktować w naszych siedzibach, pod adresami podanymi powyżej, mailowo pod adresem info@cichon.co, telefonicznie pod nr tel. 43 843 34 54
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na państwa zapytanie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6. ust. 1 litera a RODO) oraz w celu zawarcia i wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
4) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważa Pan/Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo.
8) Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie oznacza brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
9) Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, ma Pani/Pan pytania bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy info@cichon.co, telefoniczny po nr tel. 43 843 34 54 lub zapraszamy do naszego biura pod adresem ul. Sieradzka 82A, 98-300 Wieluń