Warunki sprzedaży

Zamówienie

1) Zamówienia można składać osobiście, telefonicznie, listownie lub mailem. Zamówienie telefoniczne powinno być w ciągu 5 dni potwierdzone pisemnie (listownie lub mailem).
2) W zamówieniu klient określa odmiany, termin odbioru i sposób ukorzeniania sadzonek (sadzonki ukorzenione
w kostkach torfowych lub w multiplatach). Jeśli zamawiający nie określi sposobu ukorzeniania sprzedający przygotowuje sadzonki ukorzenione w kostkach torfowych.
3) Minimalna ilość sadzonek ukorzenianych w multiplatach wynosi 100, a w kostkach torfowych 125 szt.
4) Sprzedający potwierdza pisemnie przyjęcie zamówienia. W przypadku zamówień z krótkim terminem realizacji możliwe jest odstąpienie od pisemnej formy potwierdzenia.
5) Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia. Dokonuje tego przelewem bankowym na konto sprzedającego lub przekazem pocztowym na jego adres. W tytule wpłaty zamawiający wpisuje swoje imię i nazwisko.
6) Zmiany złożonego i potwierdzonego zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym i nie później niż 4 tygodnie przed planowanym odbiorem. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione,
a zamawiający może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru, nawet jeśli go nie odebrał.
7) W przypadku rezygnacji z zamówienia przez zamawiającego, sprzedający zastrzega sobie możliwość zatrzymania przedpłaty jeśli rezygnacja nastąpiła krócej niż 4 tygodnie przed planowaną realizacją zamówienia.
8) Sprzedający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji potwierdzonego zamówienia:
– jeśli zamawiający nie wpłacił przedpłaty,
– jeśli istnieje uzasadniona obawa, że zamawiający nie wywiąże się ze zobowiązań płatniczych,
– w przypadku ekstremalnych warunków zewnętrznych niezależnych od sprzedającego np. szczególnie niekorzystne warunki pogodowe, czy poważne awarie.

Realizacja zamówień

1) Sprzedający realizuje zamówienie na dany tydzień (nie dzień). Dokładny dzień odbioru sadzonek jest ustalany
z kupującym jednak decydujący głos ma sprzedający.
2) Zamówienie jest realizowane poprzez:
– odbiór sadzonek w firmie w Wieluniu,
– wysyłkę kurierem – dotyczy sadzonek z multiplatów (koszt przesyłki ponosi kupujący),
– dostawę sadzonek transportem sprzedającego (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu warunków dostawy).
O możliwości, miejscach, terminach i ewentualnych kosztach dostawy transportem decyduje sprzedający.
3) Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane jeśli rośliny opuszczą zakład sprzedającego od 7 dni przed, do 14 dni po potwierdzonym tygodniu realizacji zamówienia.
4) Jeśli zamawiający wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w zamówieniu na podobne odmiany w tej samej cenie. Taka możliwość dotyczy zamówień złożonych
w prawidłowym terminie jak i tych z krótkim terminem realizacji – poniżej 4 tygodni. Tego typu zmiany muszą być jednak uzgodnione z kupującym.

Cena i warunki płatności

1) Wszelkie proponowane ceny są cenami brutto. Płatności dokonuje się gotówką przy odbiorze sadzonek.
W przypadku płatności bezgotówkowych przelewu lub przekazu należy dokonać minimum 10 dni przed odbiorem towaru. Wysyłki dokonywane są za pobraniem (płatność kurierowi przy odbiorze).

Reklamacje

1) Reklamacje dotyczące ilości i jakości roślin winny być składane w chwili odbioru, jednak nie później niż 48 h po odbiorze sadzonek.
2) Reklamacje składane telefonicznie muszą być potwierdzone pisemnie.
3) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie i dalszy wzrost zakupionych roślin, gdyż związane jest to
z czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od sprzedającego i nie podlegającymi jego kontroli.
4) Sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową jedynie do wysokości faktury i tylko za uzasadnione złożone
w terminie reklamacje.
5) Odbiór sadzonek za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest decyzją kupującego. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie przesyłki sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Ochrona licencyjna

1) Sadzonki odmian licencjonowanych mogą służyć wyłącznie do produkcji roślin handlowych tylko na terenie gospodarstwa Kupującego.
2) Kupujący jest zobowiązany do ich uprawy i sprzedaży wyłącznie pod podanymi przez sprzedającego nazwami.
3) Kupujący nie ma prawa do ich rozmnażania.
4) Kupujący zezwala sprzedającemu, lub przedstawicielowi hodowcy na przeprowadzenie wizytacji w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

Inne ustalenia

1) Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
2) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zaistniałe w katalogu czy na stronie internetowej.
3) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 poz. 883) informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Zakład Ogrodniczy Cichoń, Wieluń, ul. Sieradzka 82A w celach marketingowych i realizacji umowy. Jednocześnie informujemy, że mają państwo prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia przetwarzanych danych.
4) Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Wieluniu.

Przyjęcie powyższych warunków sprzedaży kupujący potwierdza podpisem na zamówieniu lub specyfikacji.